Juhani Ahon Seura

Juhani Ahon Seuran ensimmäinen perustava kokous pidettiin 1947, ja yhdistys rekisteröitiin Helsingissä vuonna 1949. Seuran ensimmäinen puheenjohtaja oli FT Ilmari Havu, ja ensimmäiseen johtokuntaan kuului muun muassa Juhani Ahon poika, Antti J. Aho.

Juhani Ahon Seuran päätarkoituksena on herättää ja ylläpitää kiinnostusta Juhani Ahon ja muiden yläsavolaisten kirjailijoiden ja taiteilijoiden tuotantoon. Seuran aloitteesta pystytettiin kirjailijan 100-vuotispäivän kunniaksi vuonna 1961 sekä Helsinkiin että Iisalmeen Aimo Tukiaisen veistämä Juhani Ahon patsas. Vuonna 1958 Seura perusti yhteistyössä Iisalmen maalaiskunnan kanssa Juhani Ahon ja Kauppis-Heikin museon vanhaan pappilarakennukseen Mansikkaniemelle, Koljonvirran taistelupaikan läheisyyteen.

Juhani Aho ja Venny Soldan-Brofeldt muuttivat Tuusulanjärven Aholaan vuonna 1897 ja tulivat näin perustaneeksi Tuusulanjärven taiteilijayhteisön. Sata vuotta sen jälkeen, Juhani Ahon Seuran pitkällisen valmistelutyön tuloksena, avattiin Aholassa taiteilijaperheen elämää ja tuotantoa esittelevä näyttely. Seura sai näyttelyä varten lahjoituksena kirjoja ja esineistöä Ahon suvun jäseniltä, ekonomi Nina Rewelliltä ja keraamikko Kaarina Aholta. Näyttelyn suunnittelusta vastasivat Niilo Luukanen, Kai Laitinen ja Juhani Kolehmainen. Juhani Ahon Seuran ja Iisalmen kaupungin yhteistyönä syntynyt Juhani Aho -palkinto luovutettiin ensimmäisen kerran 1988 taiteilija Raimo Puustiselle Juhani Ahon tuotannon kuvitustyöstä.

Juhani Ahon Seura järjestää kulttuuritilaisuuksia ja retkiä vuorovuosin Järvenpäässä ja Ylä-Savossa. Vuodesta 1980 lähtien Iisalmessa on järjestetty Aho-päivät, yhteistyössä Iisalmen kaupungin ja kulttuuriseura Panu ry:n kanssa. Syksyisin Seura pitää kirjallisen illan Helsingissä. Seurassa on nykyisin noin 130 jäsentä. Seuran johtokuntaan kuuluu kirjallisuudentutkijoita, suvun edustajia ja kulttuurintuntijoita. Seuralle arvokkaita kannatusjäseniä ovat Helsingin SanomatOtavaWSOY sekä Thominvest Oy.

 

Juhani Ahon Seuran johtokunta 2022

Anne Helttunen, puheenjohtaja
Jyrki Nummi, varapuheenjohtaja
Iida Kalliohaka, sihteeri. 9/2023 alk. Sonja Chipponi
Hanne Heickell
Satu Kiiskinen
Jari Poikonen
Hannu Remes
Riikka Rossi
Taina Saloheimo
Ilkka Tiivola

 


 

 

Juhani Ahon seura ry                                                            Hyväksytty 22.3.2011

Säännöt

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Juhani Ahon seura ry, ruotsiksi Juhani Aho – sällskapet. Kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

 

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistys tukee Juhani Ahon elämää ja tuotantoa koskevaa tutkimusta sekä edistää kirjailijan tuotannon uusintamista.
Yhdistys toimii Juhani Ahon tuotannon harrastajien ja tutkijoiden sekä Juhani Ahon suvun ja taustaltaan yläsavolaisten kirjallisuuden harrastajien yhdyssiteenä.
Yhdistys vaalii Ylä-Savosta syntyisin olevien kirjailijoiden ja taiteilijoiden elämän ja teosten muistoa, auttaa niiden tunnetuksi tekemisessä ja tukee näitä koskevaa tieteellistä tutkimustyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yksin tai yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa kulttuuritilaisuuksia ja -retkiä sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, jonka johtokunta hyväksyy.
Kannatusjäseneksi johtokunta voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja taloudellisesti sitä tukevat.
Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena eikä sitä muistutuksista huolimatta maksa, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. Jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen ja hyvien tapojen vastaisesti, voidaan erottaa.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle.

 

4 § Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi yhdistyksen vuosikokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhden tai useamman henkilön, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsen vapautetaan jäsenmaksusta.

 

5 § Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa sen johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet valitaan vuosikokouksessa enintään kolmeksi (3) peräkkäiseksi toimikaudeksi. Toimikauden pituus on kaksi (2) vuotta. Vuosittain heistä on erovuorossa neljä (4) jäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun neljä sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

 

 

6 § Johtokunnan kokoukset

Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle myös, kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
Kutsu johtokunnan kokoukseen lähetetään jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat, aika ja paikka.
Puheenjohtajan velvollisuus on valvoa, että kokouksesta tehdään pöytäkirja.

 

7 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta
- toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta
- kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset
- vastaa yhdistyksen taloudesta
- laatii yhdistyksen toimintakertomuksen
- päättää yhdistyksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden kiinnittämisestä, myymisestä ja vaihtamisesta
- voi asettaa avukseen toimikuntia ja nimetä niiden puheenjohtajat ja jäsenet.

 

8 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen jäsenen kanssa.

 

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistykselle valitaan vuosikokouksessa kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
Tilinpäätös asiakirjoineen esitetään tammikuun aikana toiminnantarkastajille. Heidän on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle viimeistään viittä (5) päivää ennen vuosikokousta.

 

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen asioista päätetään yhdistyksen kokouksissa, joista vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kutsumisessa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Todetaan kokouksen osallistujat.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuunvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
8. Esitellään ja vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, yhdistyksen varsinaisten ja opiskelijajäsenten jäsenmaksu sekä kannatusjäsenten jäsenmaksu.
9. Valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja joka vuosi johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
11. Käsitellään jäsenten johtokunnalle helmikuun loppuun mennessä jättämät, vuosikokoukselle osoitetut asiat.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja johtokunnan esittämät asiat.

 

11 § Koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut lähetetään kullekin yhdistyksen jäsenelle joko kirjeitse tai sähköpostitse sekä vuosikokoukseen että ylimääräiseen kokoukseen vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta. Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin ja käyttää niissä puheoikeuttaan ja päätösvaltaansa.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

 

12 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tehdään vuosikokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä.
Kokouskutsussa on erikseen mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

13 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä.
Kokouskutsussa on erikseen mainittava liiton purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan Juhani Ahon elämäntyötä tukevan toiminnan rahoittamiseen.

 

14 § Yhdistyslain määräämät asiat

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

 

15 § Siirtymäsäännös

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

 

Liity seuran jäseneksi

Lähetä vihje Juhani Ahon seuralle